Moonlight Sonata 1st Movement – Cello, Piano, Violin – Vĩnh An và Vĩnh Ái

Composer – Beethoven

Moonlight Sonata 1st Movement – Beethoven – Cello, Piano, Violin – Vĩnh An và Vĩnh Ái

“Moonlight Sonata 1st Movement” is one of the most amazing pieces composed by Beethoven. The above version has been arranged for Cello, Piano and Violin duet and covered by Vinh An and Vinh ai.

“Moonlight Sonata 1st Movement” là một trong những nhạc phẩm tuyệt vời nhất của Beethoven. Phiên bản Song tấu piano này được phối âm cho Cello, Piano, song Violin, và trình bày bởi Vĩnh An và Vĩnh Ái.

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

vinhanvinhai

>>>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<<<

Advertisement

Fur Elise – Piano – Vĩnh An và Vĩnh Ái

Composer – LV Beethoven

This piano cover version was played by Salomia, 10 years old.

Nhạc phẩm piano này được trình bày bởi Vĩnh An, 10 tuổi.

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

vinhanvinhai

>>>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<<<